สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน โดยมีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความเชี่ยวชาญ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน มุ่งอำนวยการให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน  

VDO แนะนำสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

 

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

Environmental Situation

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

Hot News

ประเด็นร้อน สิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เปิดเผย สถานการณ์คุณภาพน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างมีปัญหา
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1- 4 รายงานสถานการณ์หมอกควัน ภาคเหนือ 2559
ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ ๒๕๕๙ เล่นน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ให้ปลอดภัย
ตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบปรากฏการณ์สาหร่ายบูม (Algae Bloom) 12 เมษายน 2559
แผนเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน ปี 2559
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำพื้นที่ต้นน้ำลำธารในพื้นที่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
hot-news3

Regional Environmental Office Service

บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

Regional Environmental Office Publications

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โบร์ชัวร์พารามิเตอร์ต่างๆของคุณภาพน้ำผิวดิน
คู่มือการจัดการของเสียของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
คู่มือแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
คู่มือป้องกันมลพิษผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท แปรรูปผลไม้
รู้รอบทิศมลพิษทางอากาศ
คู่มือเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ  สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและสิ่งทอ
ฐานความรู้เรื่องกลิ่น
คู่มือความรู้พื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

Regional Environmental Office 1 Calendar

ปฏิทินกิจกรรม สสภ.1

Contact Regional Environmental Office 1

ติดต่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

118/4 หมู่ 2 ถนนอนุสาวรรีย์สิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 0 5321 8032-4

โทรสาร 0 5321 8032-4 ต่อ 102