logoสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด เอกสารการสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้จัดสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในวันที่ 20 กันยายน 2559 สมารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์

1.สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน สสภ.1

2.เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเชิงพื้นที่ คพ.

3.รูปแบบการเพิ่มมูลค่าขยะเป็นเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง RDF – Sci

4. การเพิ่มมูลค่าขยะประเภทพลาสติก บ.กรีนไลน์

5.การบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน ทน.เชียงใหม่

6. พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ทต.อุโมงค์

7. พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ทต.เชียงเคี่ยน

8. พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ทม.มส

9.พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ทต.ท่าศาลา

Leave a Reply