s__30449678

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ในฐานะ TOP ของระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 :2005 ของ สสภ.๑ ได้เป็นประธานในการประชุมประชุมทบทวนการบริหาร (Management Review) ของปีงบประมาณ 2559โดยมีนางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าที่ห้องปฏิบัติการ ร่วมประชุม

s__30449677 s__30449678

 

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑
ในฐานะ TOP ของระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 :2005 ของ สสภ.๑ ได้เป็นประธานในการประชุมประชุมทบทวนการบริหาร (Management Review) ของปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา โดยมีนางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าที่ห้องปฏิบัติการ ร่วมประชุมโดยมีสาระสำคัญ คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้แจ้งว่า ห้องปฏิบัติการยังคงรักษาความสามารถให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 :2005 และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ห้อง LAB ได้ยื่นขอการรับรองเพิ่มเติม ในพารามิเตอร์ COD ซึ่งอยู่ในระหว่างการประสาน สมอ. เพื่อตรวจประเมินการรับรองต่อไป สำหรับผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๙ ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งหมด ๓๖๕ ตัวอย่าง ๔,๔๙๘ ข้อมูล รวมทั้งได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของห้องปฏิบัติการ ทั้ง ๖ โครงการ นอกเหนือจากนี้ที่ประชุมได้พูดคุย หารือถึงประเด็นต่างๆตามข้อกำหนด ทั้งในเรื่องของการสอบเทียบเครื่องมือ –เครื่องแก้ว การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯลฯ รวมทั้งได้หารือถึงความจำเป็นในการซื้อเครื่องมือในปี ๒๕๖๑

 

s__30449679 s__30449680

s__30449681 s__30449682

s__30449685 s__30449686

Leave a Reply