13891819_1569177023391448_950057779280827399_n

สสภ1 นำโดย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าหารือและติดตามผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2559

13912354_1569177033391447_4458959674978696334_n

13886310_1569177046724779_748628414885604789_n

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดย นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าหารือและติดตามผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดเชียงราย มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1) การจัดการขยะต้นทาง ชุมชนที่ดำเนินการคัดแยกขยะ ครอบคลุมทั้ง 12 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 รูปแบบของการดำเนินงาน เช่น
– มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลทุกครัวเรือน
– ธนาคารขยะใน 5 หมู่บ้าน โดยการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีการรับซื้อ-ขาย 1-2 เดือน/ครั้ง และมีการตั้งระเบียบไว้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ
2) การจัดการขยะแต่ละประเภท
– การจัดการขยะอินทรีย์ โดยการสนับสนุนเสวียนให้ทุกครัวเรือนเพื่อจัดทำปุ๋ยหมัก และการสนับสนุนการทำน้ำหมักชีวภาพ
– การจัดการขยะประเภทพลาสติก มีการประสานติดต่อบริษัทเข้ามารับซื้อขยะพลาสติก (บริษัทกรีนไลน์) สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชน
– การจัดการขยะอันตราย ได้สนับสนุนจุดรองรับขยะอันตรายให้ทุกหมู่บ้าน โดยมีการรวบรวมและจัดทำสถิติปริมาณของเสียอันตรายทุกเดือน เพื่อรอการประสานด้านการขนส่งให้บริษัทเอกชนนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามวิชาการต่อไป
3) การจัดการขยะที่ปลายทางของ ชุมชนในพื้นที่ ทต.เชียงเคี่ยน ดำเนินการเองโดยมีบ่อขยะที่มีการบริหารจัดการเอง เป็นการจัดการแบบฝังกลบแบบยอมรับได้ มีปริมาณขยะน้อยกว่า 50 ตัน/วัน ซึ่งขยะที่เหลือทิ้งปลายทางส่วนใหญ่จะเป็นกางเกงใช้แล้วสำหรับเด็ก ทิชชู เป็นต้น โดยมีแนวคิดที่จะศึกษาความเหมาะสมในการสนับสนุนเตาเผาขยะขนาดเล็กให้ทุกหมู่บ้านเพื่อกำจัดขยะ
ทั้งนี้ จุดเด่นสำคัญของการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ คือ นโยบายและแนวคิดของผู้บริหารที่เน้นการเชื่อมโยงด้านสุขภาพเป็นหลัก คือ “สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี”

13920776_1569177053391445_7590157466731611885_n13891819_1569177023391448_950057779280827399_n

Leave a Reply