15055638_1606733432969140_9127117625118887051_n

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการชุมชนปกาเกอะญอ จัดการทรัพยากรป่าไม้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ และนางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการชุมชนปกาเกอะญอ จัดการทรัพยากรป่าไม้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

15094833_1606733456302471_4883784005002734063_n15095709_1606733466302470_5809175950608171790_n15036407_1606733519635798_138052835166138417_n

 

 

 

โดยมีรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่(นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) เป็นประธาน เพื่อชี้แจงโครงการและขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ซึ่งรองผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้นายอำเภอบูรณาการทำงานโครงการนี้กับโครงการของหน่วยงานในพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้ใช้กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินโครงการ เป็นหลัก

Leave a Reply