15095050_1606644749644675_3751398935957260329_n

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ และคณะร่วมการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า ปี ๒๕๖๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ พร้อมด้วยนางดวงใจ ดวงทิพย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า ปี ๒๕๖๐

15036261_1606644742978009_6198449803984259698_n15079070_1606644786311338_6088218936722601475_n

 

 

 

 

ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความเข้าใจของประชาชนเพื่อลดปัญหาหมอกควันผ่านเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

Leave a Reply