s__6373512

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “สถานการณ์และนโยบายการจัดการปัญหามลพิษหมอกควัน”

s__6373511 s__6373513

 

 

 

 

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “สถานการณ์และนโยบายการจัดการปัญหามลพิษหมอกควัน” ในการประชุมเสวนาเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559  ณ กัซซันขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากเครือข่ายประชาชน ทสม. อปท. หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 

Leave a Reply