15203232_1609016012740882_1275698323136703918_n

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนโครงการพิเศษ เข้าร่วมเวทีเสวนา กรณีการศึกษา PES ในพื้นที่นำร่อง

วันที่๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางสาวสุวารี สิงห์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนโครงการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เข้าร่วมเวทีเสวนา

กรณีการศึกษา “PES ในพื้นที่นำร่อง ทำแล้วแค่ไหน .. อย่างไร ?” ณ ห้องแคนนาโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

15202750_1609016066074210_3347566235991286254_n15107382_1609016002740883_9026286043433769644_n

 

โดยมี พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี คณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สปท. เป็นประทานในการเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง ประเมินการดำเนินงาน PES ระดับชาติและขั้นตอนต่อไปเพื่อนำ PES ไปสู่การปฏิบัติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานโครงการ CATSPA เพื่อรวบรวมข้อมูลของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ PES ของหน่วยงานและโครงการต่างๆที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย และนำไปพัฒนาให้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เชิงกฎหมาย และเชิงบริหารจัดการที่เอื้ออำนวยให้ PES ที่เป็นระบบและมีมาตรฐานเพื่อความยั่งยืนของกลไก PES ในประเทศไทย

Leave a Reply