calibrate-sert_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%97_0017

๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยทีม SERT ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ Calibrate และปรับเทียบเครื่องมือภาคสนาม รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยทีม SERT ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ Calibrate และปรับเทียบเครื่องมือภาคสนาม รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

calibrate-sert_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%97_0015calibrate-sert_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%97_0016 calibrate-sert_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%97_0003 calibrate-sert_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%97_0018

 

 

 

calibrate-sert_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%97_0006calibrate-sert_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%97_0007calibrate-sert_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%97_0008calibrate-sert_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%97_0004

 

 

 

 

ในการนี้ได้มีการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเพื่อใช้เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่วและสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องมือ ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที ทั้งนี้ ได้มีการเช็คสภาพเครื่องมือภาคสนาม เช่น การชาร์ตแบตเตอรี่ เติมน้ำยาหรือสารมาตรฐานเพื่อปรับเทียบ รวมทั้งการตรวจสอบวันหมดอายุของสารมาตรฐานที่ต้องใช้ดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาใหม่มาทดแทน หรือซ่อมบำรุงเครื่องมือในส่วนที่เสื่อมสภาพ ต่อไป

calibrate-sert_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%97_0001calibrate-sert_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%97_0002calibrate-sert_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%97_0010calibrate-sert_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%97_0017

Leave a Reply