382329

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้ารับทราบทิศทางแลกรอบการจัดทำโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางจันทร์สุดา  รุ่งเรืองวงศ์  ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สสภ.๑ เข้ารับทราบทิศทางแลกรอบการจัดทำโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

382331

 

 

 

 

 

 

ซึ่งเป็นงบประมาณที่ต้องดำเนินการภายใน ๑ ปี (๒๕๖๐) โดยสำนักงบประมาณจะโอนงบประมาณตรงให้กับหน่วยงานที่ได้รับงบ โดยให้เสนอโครงการผ่าน สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (The office of strategy Management  หรือ OSM  ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดย ที่ประชุมเสนอ flagship project  ท่องเที่ยวมูลค่าสูง ที่ขับเคลื่อนในมิติ เศรษฐกิจ เกษตร   และสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply