s__5840912

๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

วันที่ 15 ธันวาคม 2559สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โดยนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วยนางดวงใจ ดวงทิพย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และนางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

s__584091111s__5840913 s__5840914

 

 

 

 

โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ และมอบนโยบายเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และบูรณาการ ภายใต้บทบาทนำของกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการหนุนเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดในรูปแบบ Single command และเร่งเตรียมการป้องกันและลดการเกิดไฟป่าโดยการระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ และเครือข่ายอาสาสมัครเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อลาดตระเวนและดับไฟป่า

Leave a Reply