13939332_1571428439832973_6576758538561652528_n

16 สิงหาคม 2559 ผอ.สสภ.1 และคณะเข้าร่วม”ประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560″

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วย นางดวงใจ ดวงทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และนางสาวปิยนุช ทรวงคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วม “ประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560” ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ โดยมี นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมดังกล่าว มีประเด็นที่ประธานเน้นย้ำให้ความสำคัญ 5 ประเด็น13939332_1571428439832973_6576758538561652528_n

(1) การประชุมในวันนี้เพื่อเตรียมวางแผนในปี 2560
(2) การประกาศห้ามเผาของจังหวัดในปีต่อไปควรให้ครอบคลุมถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม
(3) ควรมีการทบทวนมาตรการ / มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักต่อปัญหาให้แก่ประชาชนซึ่งสามารถดำเนินการได้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ โดยอาจทำเป็น sereis ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย
(4) ควรเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 แก่ ครม. พิจารณาเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่องบประมาณจะลงไปสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ได้ทันต่อเหตุการณ์
(5) การรายงานข้อมูล โดยเฉพาะ Hotspot ควรสื่อความหมายให้กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ และ GISTDA มีการพูดคุยหารือกันเพื่อการตีความให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจกำหนดให้มีการจัดเวทีบรรยายเพื่อทำความเข้าใจต่อระบบรายงาน 
ประเด็นการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560
(1) ให้ความเห็นชอบมาตรการหลักและแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560
(2) ให้ความเห็นชอบวงเงินและกิจกรรมที่หน่วยงานเสนอขอรับการจัดสรรจากงบกลางในมาตรการเตรียมการและรับมือ

13934996_1571428463166304_6350660899166288193_n

มติที่ประชุม ประธานเห็นควรให้นำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 กลับไปทบทวนและเสนอให้กรมควบคุมมลพิษประมวลผล และจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 ใหม่ในต้นเดือนกันยายน 2559 ภายใต้เงื่อนไขประกอบการพิจารณา คือ
(1) ไม่แบ่งช่วงเวลา
(2) เสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจังหวัด โดยจัดหมวดหมู่กิจกรรมและจำแนกรายหน่วยงาน และใช้กลไกการบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area Based)
(3) ให้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
(4) กระบวนการเสนอแผนฯผ่านจังหวัด
(5) งานเฉพาะกิจที่ไม่เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เช่น การระดมพลเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ ขอให้กรมป่าไม้พิจารณาอนุญาต (มาตรา 13 ทวิ หรือ มาตรา 19)13912667_1571428479832969_2501485719059918387_n

 

Leave a Reply