14022243_1571635683145582_8202200610090377556_n

17 สค.59 ผอ.สสภ 1 พร้อมด้วย ผอ.ส่วนวิเคราะห์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน สวล เชิงพื้นที่”

14040066_1571635676478916_2053533523386427741_n14022112_1571636343145516_6606515997577258978_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 สค.59 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวโสภา สงคราม ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน สวล เชิงพื้นที่” โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รองอาระยา) เป็นประธาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นสำคัญคือ การสรุปผลการประชุมทั้ง 5 ภูมิภาค การกำหนดบทบาทหน้าที่ของ ทสจ สสภ และการดำเนินงานของกรม สำนัก ที่เกี่ยวข้อง ต่อประเด็น การจัดการ ทส. ในพื้นที่

14054253_1571636583145492_1410867544913709453_n

Leave a Reply