13925304_1571934369782380_6521805224594569747_n

18 สิงหาคม 2559ผอ.สสภ 1 พร้อมด้วย ผอ.สผ ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตตรวจราชที่ 15 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีรอบที่2

14079625_1571934423115708_6850079719966667872_n14045626_1571934409782376_7106845454421345445_n13925304_1571934369782380_6521805224594569747_n

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมนางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตตรวจราชที่ 15 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีรอบที่2 จังหวัดเชียงใหม่ ข้อเสนอแนะ ควรมีการบูรณาการการทำงานจัดการขยะของหน่วยงานหลักในพื้นที่ และร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติจัดการขยะของจังหวัดและการขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และผลักดันชุมชนต้นแบบที่ดีของจังหวัด(อบต.ดอนแก้ว)สู่อปทอื่นๆในพื้นที่จังหวัดให้เกิดรูปธรรมเพื่อสามารถลดปัญหาขยะในจังหวัดได้

Leave a Reply