%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92

๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สสภ.๑ ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤต และการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำหลัก ครั้งที่ 1/2560

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92

วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ โดยส่วนงานเฝ้าระวังและเตือนภัย ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สวนพฤษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92

Leave a Reply