3

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ และคณะเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ ศาลากลาวจังหวัดเชียงใหม่

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ (ผอ.สสภ.๑) พร้อมด้วยนางดวงใจ ดวงทิพย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ ศาลากลาวจังหวัดเชียงใหม่

13 2

 

 

 

 

โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธารการประชุม เนื้อหาสาระเน้นการพิจารณาห้วงเวลาการลดปริมาณเชื้อเพลิงและการกำหนด ๖๐ วัน แห่งการเใ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่ง ผอ.สสภ.๑ ได้

Leave a Reply